About Us

ما بنیان گذاران بیکران راه دریا همواره بر این باور بوده و هستیم، که بالاترین ارزشی که می توان به صاحبان کالای تجاری در مسیر حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای هدیه کرد، آسودگی خیالی است که تنها با خلق اعتماد و اطمینان در ذهن او متولد می شود.

Contact Us

برچسب: کانتینر متعلق به حامل (COC)

کانتینر متعلق به حامل (COC)

صادرات و واردات، بزرگ ترین درصد از درآمد اکثر اقتصادهای جهان را به خود اختصاص می دهند. کالاها از کشورهای مختلفی در سرتاسر دنیا صادر و یا وارد می شوند. در حمل و نقل بین المللی و مخصوصا در حمل محموله با کشتی، “کانتینر” نقش مهمی در امکان حمل و نقل محموله ایفا می کند. […]