About Us

ما بنیان گذاران بیکران راه دریا همواره بر این باور بوده و هستیم، که بالاترین ارزشی که می توان به صاحبان کالای تجاری در مسیر حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای هدیه کرد، آسودگی خیالی است که تنها با خلق اعتماد و اطمینان در ذهن او متولد می شود.

Contact Us

برچسب: قدیمی ترین فانوس دریایی

نقش فانوس های دریایی در حمل و نقل دریایی

در گذشته، از آتش برای کمک به هدایت و رفت و آمد کشتی ها در شب استفاده می شد؛ تا اینکه فانوس های دریایی جایگزین آتش شدند. برعکس فانوس های دریایی مدرن که به عنوان یک اخطار به کشتی ها استفاده می شوند، فانوس های قدیمی نشانگر ورود به بندرگاه بودند. بنابراین، فانوس های دریایی […]