About Us

ما بنیان گذاران بیکران راه دریا همواره بر این باور بوده و هستیم، که بالاترین ارزشی که می توان به صاحبان کالای تجاری در مسیر حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای هدیه کرد، آسودگی خیالی است که تنها با خلق اعتماد و اطمینان در ذهن او متولد می شود.

Contact Us

برچسب: کانتینر متعلق به فرستنده

کانتینر متعلق به فرستنده (SOC) در حمل و نقل بین المللی

هدر حمل و نقل بین المللی، وقتی خریداران و فروشندگان از کانتینر مخصوص به خود استفاده کنند، به این وضعیت “کانتینر متعلق به فرستنده” گفته می شود. کانتینر متعلق به فرستنده در زبان انگلیسی “Shipper Owned Container” نامیده می شود که با حروف اختصاری SOC نشان داده می شود. مقاله امروز ما هم به کانتینر […]